April 3, 2017

บริการตรวจสอบอาคาร แบบบ้าน ที่ได้รับมาตรฐานสากล

building1

ในทางกฎหมายการสร้างอาคาร บ้านเรือน โรงงาน ต้องมีใบอนุญาติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ต้องออกใบรับรองโดยวิศวกรที่ผ่านการอบรม ถึงจะสามารถสร้างและเปิดใช้อาคารได้ ซึ่งภายในอาคารนั้น ต้องประกอบไปด้วยความปลอดภัยในอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งทุกอย่างต้องตรงกับมาตรฐานกฎหมาย การรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นต้น เรายังมีให้บริการในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า วัสดุที่นำมาก่อสร้าง การเก็บงาน จุดชำรุด

สิ่งที่เราบริการท่านนั้น มี 4 ประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด

1.ตรวจสอบความแข็งแรงตัวอาคาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติมจากแบบเดิมต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมีใบอนุญาตมาเซ็นต์ใบรับรอง รวมถึงถ้าเปลี่ยนแปลงวัสดุจากเดิม การชำรุดตัวอาคาร การทรุดตัว

2.ตรวจสอบระบบต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวก

– ระบบอำนวยความสะดวก เช่น ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

– ระบบสุขอนามัย เช่น  ประปา การระบายน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ เป็นต้น

– ระบบป้องกัน ระงับอัคคีภัย เช่น บันไดหนีไฟ ป้ายเครื่องหมายทางออกฉุกเฉิน ระบบสำรองไฟ ถังดับเพลิง  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

3.มีการจัดอบรม ซ้อมหนีไปประจำปี วางแผนการระงับอัคคีภัย ซ้อมอพยพของผู้ใช้อาคาร

4.ตรวจสอบสมรรถนะและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร

ลักษณะการตรวจสอบ มี 2 ประเภท คือ

1.การตรวจสอบครั้งใหญ่ เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร โดยตรวจทุกๆ 5 ปี

2.การตรวจสอบประจำปี

การยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าของอาคาร 

การจะได้ใบรับรองต้องหาเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เซ็นต์ใบรับรอง แต่ละที่จะแตกต่างกัน ได้แก่

  • กรุงเทพมหานคร ต้องไปขอใบอนุญาต กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • เขตเมืองพัทยา ต้องไปขอใบอนุญาต นายกเมืองพัทยา
  • เขตเทศบาล ต้องไปขอใบอนุญาต นายกเทศมนตรี
  • เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไปขอใบอนุญาต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทษของการฝ่าฝืน ไม่ตรวจสอบอาคารให้ถูกต้องจะถูก จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ