April 4, 2017

ปรึกษา

1.ปรึกษาในด้านโครงสร้างอาคาร รวมถึงการจะต่อเติมอาคาร

2.เข้าไปติดตั้งระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ

3.ปรึกษาเรื่องระบบความปลอดภัยอัคคีภัย

4.เรื่องการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

5.การต่อเติมบ้าน หรือ ทำหลังคาลานจอดรถ

6.บ้านมีปัญหาต่างๆหลังจากรับบ้านไปแล้วโดยไม่ได้ตรวจสอบ